White Album Ensemble

Golden State Theatre, 417 Alvarado St, Monterey, CA

White Album Ensemble performs material from the White Album and more!